Säännöt

Rovaniemen Urheiluratsastajat ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Rovaniemen Urheiluratsastajat ry, josta käytetään lyhennettä RoUr. Yhdistyksen kotipaikka on Rovaniemi.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua ja kilpatoimintaa Rovaniemen alueella. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää valmennus-, kilpailu-, koulutustoimintaa koulu- ja esteratsastuksen parissa, hankkii toiminnassa tarvittavia välineitä, järjestää tapahtumia ja näytöksiä. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Ratsastajainliittoon ja voi kuulua muihin kotimaisiin hevosurheilu- ja jalostusliittoihin.

4. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on maksanut jäsenmaksun ja haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen mukaan ja hyväksynyt säännöt. Alle 18-vuotiaat ovat juniorijäseniä, joista voidaan yhdistykseen muodostaa junioriosasto johtokunnan määräämällä tavalla. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen organisaatio, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Perheenjäseneksi luetaan varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

5. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti (myös sähköisesti) johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa säännöissä määrätyn ajan puitteissa maksamatta.

Johtokunta voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäsen katsotaan eronneeksi tai erotetuksi, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan toimintakauden loppuun mennessä.

6. Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen jokaiselle jäsenryhmälle päättää syyskokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

7. Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja seitsemän (7) muuta kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä, joista kaksi eroaa vuosittain, ensimmäisellä kerralla arvan perusteella. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen. Johtokunnan toimintakausi on kalenterivuosi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt tai asiantuntijajäsenet. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi johtokunnan jäsenistä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaa joko johtokunnan puheenjohtaja yksin, tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Johtokunnalla on myös oikeus myöntää nimenkirjoitusoikeus haluamilleen henkilöille.

9. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.

10. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhtikuussa ja syyskokous lokakuussa johtokunnan määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty johtokunnalle. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella vähintään 18-vuotiaalla varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Juniori- ja kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Johtokunnan on kutsuttava yhdistyksen yleiset kokoukset koolle seitsemää vuorokautta ennen kokousta vähintään yhdistyksen www-sivuilla. Lisäksi voidaan käyttää muita tiedotusvälineitä.

12. Kevät ja syyskokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • esitetään / vahvistetaan alustava toimintasuunnitelma, vahvistetaan tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle
 • valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään samaan tarkoitukseen.

14. Yhdistyksen ensisijainen viestintäväline on seuran omat www-sivut, sosiaalisen median palveluista seuran oma Facebook sivu, mahdollisuuksien mukaan sähköposti sekä talleilla ilmoitustaulut .

15. Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia

(sääntömuutokset hyväksytty syyskokouksessa 5.10.2013)